x

Kategorie

Košík  

produkt (prázdný)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti
PM design, s.r.o.

 

se sídlem Pod kopcem 960/3a, Brno

identifikační číslo: 29305977

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 72928

-         
výroba , obchod a služby neuvedené  v přílohách  1 až 3 
živnostenského zákona


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti PM design s.r.o., se sídlem Pod kopcem 960/3a, Brno,
identifikační číslo: 29305977, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 72928 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na internetové adrese www.pmdesign.cz,
a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     
Obchodní podmínky dále upravují práva a
povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné
na adrese www.pmdesign.cz, (dále jen „webová stránka“) a další související
právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má
v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti.

1.3.     
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je
možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost
před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny
v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit
či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po
dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 1. uživatelský účet

2.1.     
Na základě registrace kupujícího provedené na
webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
(dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     
Při registraci na webové stránce a při
objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen
uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na
vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
kupujícího.

2.4.     
Kupující není oprávněn umožnit využívání
uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to
zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá,
či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
obchodních podmínek).

2.6.     
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet
nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 1. uzavření kupní smlouvy

3.1.     
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží
nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen
jednotlivého nabízeného zboží. Ceny
nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a kupující je
upozorněn na ostatní související poplatky, jako je doprava, která není zahrnuta
v ceně zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje
zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.     
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.     
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový
formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje
zejména informace o:

3.3.1.  
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“
kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.  
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o
požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3.  
informace o nákladech spojených s dodáním
zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.       

3.5.      Před
zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na
možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.     
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na
charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady
na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).

3.7.     
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.

3.8.     
Kupující bere na vědomí, že prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve
podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9.     
Kupující souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí kupující sám.


 1. cena zboží a Platební podmínky

4.1.     
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním
zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na
adrese Jihlavská 7, Brno.

 v hotovosti na dobírku v místě určeném
kupujícím v objednávce.

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
který mu bude zaslán na vyžádání (dále jen „účet prodávajícího“);

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí
osobou, pokud má prodávající sjednané tyto podmínky.

4.2.     
Společně s kupní cenou je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve
smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     
V případě platby v hotovosti či
v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději
v den převzetí zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak .

4.4.     
V případě bezhotovostní platby je kupující
povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.     
Prodávající je oprávněn, zejména v případě,
že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.     
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté
prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.     
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo
je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající
ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


 1. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení
§ 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle
přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení
nebo zastarání, od kupní
smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li
spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin,
periodik a časopisů.

5.2.     
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením
§ 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti
(14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
info@pmdesign.cz, s uvedením kromě
odstoupení od smlouvy následujících údajů : čísla objednávky, data nákupu
a čísla účtu pro vrácení peněz..

5.3.     
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

5.4.     
Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží
kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést
přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží
není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.     
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů
od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4
obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení
od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím
již při vrácení zboží kupujícím.

5.6.     
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené
kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká
prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.     
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
účet určený kupujícím.

5.8.     
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu
dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 1. přeprava a dodání zboží

6.1.     
Způsob doručení zboží určuje prodávající,
není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,
že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.

6.2.     
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen
dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen
převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je
prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč / den
(slovy: dvě stě korun českých/den) nebo je prodávající oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit.

6.3.     
V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

6.4.     
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny
podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu
zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.     
Další práva a povinnosti stran při přepravě
zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodávajícím vydány.

 


 1. odpovědnost za vady, Záruka

7.1.     
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně
odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího,
se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a
násl. občanského zákoníku).

7.2.     
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že
prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s
kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů,
je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá
účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.

7.3.     
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve
shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor
s kupní smlouvou
“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně
a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní
smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.     
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o
věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní
smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.     
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje
kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Jihlavská 7, Brno. Za
počátek běhu lhůty pro odstranění vady se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.     
Další práva a povinnosti stran související
s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád
prodávajícího.


 1. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.     
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením
celé kupní ceny zboží.

8.2.     
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení
a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného
zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.     
Kupující není oprávněn při využívání webového
rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy,
které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové
rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv
ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho
určením.

8.4.     
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán
žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.     
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese
odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové
stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


 1. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních
  sDělení

9.1.     
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je
fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.     
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých
osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.     
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.     
Kupující bere na vědomí, že je povinen své
osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně
ve svých osobních údajích.

9.5.     
Zpracováním osobních údajů kupujícího může
prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících
zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.

9.6.     
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.     
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje
jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.

9.8.     
V případě, že by se kupující domníval, že
prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat
prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat,
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není
dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad
pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.     
Požádá-li kupující o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující
souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující
souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,
aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 1. Doručování

11.1.  Nebude-li
dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí
být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty
uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.  Zpráva
je doručena:


 • v případě doručování elektronickou poštou
  okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných
  elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li
  adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11.3.  v
případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím
lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí
uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb,
a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


 1. závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Prodávající
je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění
a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.  Je-li
některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.  Kupní
smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.  Kontaktní
údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pod kopcem
3a, Brno 641 00, adresa elektronické pošty info@pmdesign.cz, telefon 775 738
811.

 Doplňující informace

Všechny ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH bez dopravy.

Kupující dodává zboží obvykle do 14-ti pracovních dnů, pokud je skladem. V případě objednání zboží, které není skladem bude dodání v rozmezí 4-6 týdnů od zadání do výroby, ta proběhne po uhrazení zálohy ve výši 20% - 50% dle objemu zboží a výše celkové zakázky.

Délka dodání zboží může být u každého zboží odlišná.

Ceny zboží v tomto internetovém obchodě platí do odvolání a jsou platné pouze na území České republiky. Cena zboží neobsahuje cenu za jeho dopravu. Přeškrtnuté ceny, uvedené u zboží, znamenají původní ceny před slevou. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Daňový doklad Vám zašleme na vyžádání současně s objednaným zbožím a  v elektronické podobě na Váš kontaktní e-mail. Budete-li však chtít zaslat fakturu/daňový doklad předem, prosíme, informujte nás o tom v poznámce Vaší objednávky.
Zboží z našeho e-shopu dopravíme na místo určené zákazníkem. Cena za dopravu je smluvní a sjednává se na každou objednávku zvláštˇ. Zboží je nutné si po převzetí okamžitě ZKONTROLOVAT !

V našem internetovém obchodě nabízíme možnost platit v hotovosti při převzetí zboží. Není  možné platit skrze platební terminál. Při objednání zboží, které není skladem, požadujeme platbu zálohy ve výši 20% -50 % dle objemu nebo výše objednávky. Výši zálohy určuje prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.